Kwalifikacje

Zawód pielęgniarki wymaga ciągłego dokształcania – zmiany w prawie, postępy w medycynie, nowe produkty lecznicze…

Poniżej przedstawiamy pielęgniarskie CV Anny Kosickiej:

 • 2010 r. – ukończenie studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • 2011 r. – uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • 2011 r. – rozpoczęcie pracy na stanowisku pielęgniarki w szpitalu klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
 • 2012 r. – ukończenie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • 30.06.2012 r. – ukończenie kursu specjalistycznego „Podstawy dializoterapii dla pielęgniarek” organizowanego przez Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego,
 • od 09.2017 r. – pełnienie funkcji wiceprzewodniczącej Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • 22.11.2017 r. – uczestnictwo w konferencji „Wielkopolski dzień walki z odleżynami i ranami przewlekłymi”,
 • 17.02.2018 r. – ukończenie kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I dla pielęgniarek i położnych” organizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu,
 • 28.02.2018 – ukończenie kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych” organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu,
 • 01.2018 r. – rozpoczęcie specjalizacji geriatrycznej prowadzonej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu,
 • 16.03.2018 – udział w konferencji pt. „Ryzyko zawodowe a odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej”,
 • 25.05.2018 r. – ukończenie kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” organizowanego przez Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego,
 • 05.06.2018 r. – udział w konferencji „Leczenie ran w ujęciu multidyscyplinarnym”,
 • 23.05.2019 r. – udział w Regionalnej konferencji naukowo-szkoleniowej „Postępowanie z raną przewlekłą”,
 • 31.05.2019 r. – udział w szkoleniu z zakresu: „ABC postępowania z raną – Zespół stopy cukrzycowej”,
 • 08.06.2019 r. – udział w szkoleniu dotyczącym holistycznego podejścia do procesu leczenia ran w ramach Akademii Leczenia Ran,
 • 25.09.2019 r. – zdanie egzaminu państwowego kończące 2-letni okres szkolenia specjalizacyjnego – uzyskanie tytułu specjalisty pielęgniarstwa w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

Dodaj komentarz